Erasmus+ ZST

Polski

W projekcie uczestniczy pięćdziesięciu pięciu uczniów (3 grupy po 15 uczniów, 1 grupa 10-osobowa) oraz 2 absolwentów zamierzających odbyć praktykę w Hiszpanii (Sewilla, Grenada) oraz Wielkiej Brytanii (Preston). Są to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) klas trzecich o kierunku technik informatyk, technik mechatronik, technik ekonomista oraz technik systemów i urządzeń odnawialnych źródeł energii. Staże będą miały miejsce w 2018, 2019 oraz 2020 w firmach hiszpańskich zajmujących się branżą informatyczną, w szczególności grafiką komputerową, tworzeniem stron WWW, administrowaniem sieciami komputerowymi oraz programowaniem; branżą OZE (panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne); w firmach brytyjskich – branżach mechatronicznej (mechatronika samochodowa, linie produkcyjne, układy sterowania) i ekonomicznej (prowadzenie firmy, księgowość). W projekt zaangażowanych jest wiele firm zagranicznych.
Głównymi potrzebami dla których uczniowie i absolwenci wyjadą w ramach stażu jest ich rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym i poznanie innych rozwiązań w wymienionych branżach. Dodatkową potrzebą jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów (język zawodowy) oraz poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej, w tym kultury i organizacji pracy.
W projekcie nie biorą udziału uczniowie/absolwenci ze specjalnymi potrzebami.

English

There are fifty five students participating in this project (3 groups – 15 students each, 1 group – consisting of 10 persons) as well as two graduates who are going to do an internship in Spain (Seville, Granada) and Great Britain (Preston). They are the third grade students of Technical Secondary School Complex (ZSTiO) of the following professions: IT Technician, Mechatronics Technician, Economic Technician, Renewable Energy Systems and Devices Technician.
Internships will be held during the years 2018, 2019 and 2020, in Spanish companies dealing with IT industry, especially computer graphics, web design, computer network administration and programming; Renewable Energy Systems and Devices Industry (photovoltaic panels and solar collectors); in British companies –Mechatronics Industry (automotive mechatronics, production lines, control systems) and Economics (company management, accountancy). There are many foreign companies participating in this project
The main reason why students and graduates will go for apprenticeship training abroad, is their professional development, understanding the issues commonly faced by foreign based companies commencing operations in a field that relates to the students degree, a comparison of working methods in Poland with those applied in other European countries, gaining international team-work experience and getting to know different solutions in the previously mentioned industries. In addition, there is also a need to improve students’ language skills (professional English) and the recognition of other cultures in different European countries (including work and organizational culture).
There are no students/graduates with disabilities or special needs participating in this project.